Ἄρθρον τοῦ ἀειμνήστου ἐκδότου τῆς ἐφημερίδος Ἀκρόπολις Γ.Σακελλαρίδη

Σύντομο βιογραφικόν ἱστορικόν Πῆτερ ( Παρίση ) Σάββα εἰς τήν Ἀγγλικήν