Montreal   18 - 2 - 2008

Πρς τν Μητροπολτην

Μεσογαας κα Λαυρεωτικς  κ. Κρυκον

                                                                                     

Σεβασμιτατε ελογετε,

 

Ες την πντησν σας σχετικς μ τν διαφωναν μου ες τν  περ πωλεας τς

χάριτος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ν. ἡμερολογίου διδασκαλίαν σας, δέν εἴπατε τίποτε

περί τοῦ ἁγιασμοῦ καί τοῦ βασιλικοῦ πού χρησιμοποιεῖται ἀντί προζυμίου.

Ατ, κα τ γιον Φς, δν γνονται π κποιον νθρωπον, γιον, μαρτωλ,

ἀλλά ἐκ τῆς θείας χάριτος, ποῦ σημαίνει ὅτι εἰς τήν ἐκκλησίαν τοῦ Ν. ἡμερολογίου

ἐνεργεῖ ἡ θεία Χάρις πρᾶγμα πού ἐσεῖς ἀρνεῖσθε.

Πιστεω τι ρνησς σας ατ ταυτζεται μ βλασφημα. Κα κτι λλο, φο

πιστεετε τι,κληρικς τις  μ  αρετικ φρονματα  ἐάν τελση μυστριον, εναι

κυρον, ς τχα στερημνον τς θεας χριτος, πς ξηγετε  τ κκλησιαστικς

ποδεδειγμνον γκυρον τς χειροτονίας τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων,λαβόν-

τος χειροτονίαν ἐπισκοπικήν παρά τοῦ Μητροπολίτου Καισαρείας Ἀκακίου, ( δεδη-

λωμένου ἀρειανοῦ καί ἀρχηγοῦ μιᾶς μερῖδος τῶν ἀρειανῶν )

ἀλλά ἀκόμη ἐνεργοῦντος ἕως τότε ἐντός Ἐκκλησίας; Ἐπίσης καί τοῦ Ἁγίου Ἀνατολίου

χειροτονηθέντος παρά τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Διοσκούρου πού ἦτο μονοφυσί-

της,προτοῦ καταδικασθῆ ὑπό τῆς Δ’ Οἰκ. Συνόδου;

Σεβασμιτατε, βσει τν νωτρω χειροτονιν, ποδεικνεται κκλησιολογικς, τι

ὁ χαρακτηρισμός τινός ὡς ψευδεπισκόπου, εἶναι διαπιστωτικῆς διαγνωστικῆς φύσε-

ως καί ὄχι τελεσιδίκου δικαστικῆς κατακριτικῆς. Καί οἱ ψευδεπίσκοποι τελοῦν ἔγκυ-

ρα Μυστήρια τῆς θείας Χάριτος ἐνεργούσης εἰς αὐτά, ὅπως ἐνήργησεν μέ τόν ἁρεια-

νόν Ἀκάκιον καί μέ τόν μονοφυσίτην Διόσκορον καί μέ τόσους ἄλλους.

πειδ μως ο ψευδεπσκοποι προδδουν τν ρθδοξον πστην μας, καθηκντως

ἀποτειχιζόμεθα ἐξ αὐτῶν, δίχως νά βλασφημῶμεν τά ἐγκύρως τελούμενα ὑπ’αὐτῶν

Μυστήρια.

Σεβασμιτατε, διατ δν τ σβεσθε λα ατ; Διατ δν συμπερανετε κ το μοου

εἰς τό ὅμοιον; εἰς ὅλο αὐτό τό θέμα, ὁ Θεός κάνει κουμάντο καί ὄχι ἡ αὐτοπεποίθησις

τοῦ καθενός. Ὄχι τό << ἀφ’ ἑαυτοῦ λαλεῖν >>.

Σεβασμιτατε, ς ποδεικνεται κ τν πραγμτων, σες χετε διαφορετικν κκλη-

σιολογαν ἀπ’ αὐτήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Παρδειγμα:

<< πσκοπς τις ν εναι μγας αρετικς , π.χ. ρειανς, δν κηρττει τοτο δημο-

σως φοβούμενος καθαίρεσιν καί ἀφορισμόν, τί Μυστήρια τελεῖ αὐτός; ἔγκυρα ἤ ἄκυ-

ρα; ἐάν ἄκυρα, τότε,τί μένει ὄρθιον; Πῶς δύναται κανείς νά γνωρίζη, ἐάν λαμβάνη

Μυστήρια παρ’ οἱουδήποτε κληρικοῦ, ἀφοῦ δέν γνωρίζη τά ἐσώτερα φρονήματα

αὐτοῦ; Ἐάν τελῆ ἔγκυρα Μυστρια, ττε, λη ὑπόθεσις εἶναι ζήτημα ὑποκρισίας καί

πονηρίας, τότε εἶναι << ζῶσα κεφαλή >>  τελεῖ πραγματικά Μυστήρια.

ν μως φανερση τ αρετικ του φρονματα ττε Θες πογυμνο ατν πσης

χάριτος.

Ἐρωτῶμεν: εἶναι δυνατόν νά ὑποστηριχθοῦν σοβαρῶς αὐτά τά πράγματα;

Τ αρετικ φρονματα δημιουργον τς προϋποθσεις δι ν καθαιρεθ κα κατασ-

θῆ καί ἐνεργεα γωγς νεκρς κα χρηστος.

ως του συμβ τοτο, κα σω νεργε ντς τς κκλησας, ξακολουθε ν παρχη

τν θεαν χάριν τῶν Μυστηρίων, ἔστω καί ἄν ἔχη πέσει εἰς αἵρεσιν, τελεῖ πραγματικά

Μυστήρια μέχρι νά καταδικαστῆ Συνοδικῶς. >>

Ατ εναι λθεια κα ποιος θλει τν δχεται.

 

Σεβασμιτατε, ναμνω πντησ σας . 

Μ τν ν Κυρω γπην κα τν

προσκοντα σεβασμν,

Δημτριος Οκονομπουλος